Tudatos internethasználat a szövegértés fejlesztésének szolgálatában

Szerzők

  • Acsai Edith Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda

DOI:

https://doi.org/10.56665/PADIPE.2022.3-4.5

Kulcsszavak:

szövegértés, verbális szöveg, papíralapú szövegfeldolgozás, interaktív feladatok

Absztrakt

A digitális technológia fejlődése nagy változásokat eredményezett gazdasági és társadalmi téren egyaránt. Ahhoz, hogy az új generációk a folyamatosan változó elvárásoknak megfelelhessenek a szövegértő olvasás készsége nélkülözhetetlenné vált. Az értő olvasás oktatásában, fejlesztésében számottevő szakmai segítséget jelent a tudatos internethasználat. A jelen tanulmány az erre vonatkozó kutatás eredményeit ismerteti.

Hivatkozások

Adamikné, J. A. (2006). Az olvasás múltja és jelene. Az olvasás grammatikai, pragmatikai és retorikai megközelítésben. Budapest: Trezor Kiadó. URL. https://mek.oszk.hu/09400/09498/09498.pdf (2022.11.01.)

Adamikné, J. A. (2008). Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Budapest: Trezor Kiadó.

Almási, J. F. (2003). Teaching Strategic Process in Reading. NewYork-London: The Guilford Press

Bagdy, E. (2001). Az olvasás jövőjéről. Könyv és Nevelés. 3(3). 11-13.

Balázsi, I. – Balkányi, P. (2008). A PIRLS- és PISA- vizsgálat eredményeinek összehasonlítása. Új Pedagógiai Szemle. URL. https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-pirls-es-a-pisa-vizsgalat-eredmenyeinek-

osszehasonlitasa (2022.11.01.)

Balázsi, I. – Ostorics, L. – Szalay, B. – Szepesi, I. – Vadász, Cs. (2013). PISA2012. Összefoglaló jelentés. Budapest: Oktatási Hivatal. URL. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2012_osszefoglalo_jelentes.pdf (2022.11.01.)

Besir, A. – Gasparicsné, K. E. – Koós, I. (2014). Az anyanyelvi nevelés tantárgy-pedagógiája az alsó tagozaton. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Beták, N. – Szőköl, I. (2021). Felkészültek- e a pedagógusok a 21. századi digitális készségfejlesztésre? In Lovassy Attila, Pázmány Ágnes (Ed.), Kihívások a 21. századi nevelésben-oktatásban (pp. 36-45). URL. http://real.mtak.hu/121386/1/KIh%C3%ADv%C3%A1sok%20a%2021.%20sz%C3%A1zadi%20nevel%C3%A9sbenoktat%C3%A1sban_2021_03_08.pdf AVKF, Vác

Block, C. C. – Pressley, M. (2007). Best Practices in Teaching Comprehension. In L. B. Gambrell, L. M. Morrow, & M. Pressley (Ed.), Best practices in literacy instruction (pp. 220–242). Guilford Press.

Block, C. C. - Sheri R. P. (2013). Improving Comprehension Instruction. New York: The Guilford Press. URL. https://books.google.hu/books?hl=hu&lr=&id=ao1civeCm5gC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Improving+Comprehension+Instruction.&ots=YUYlBZdq4A&sig=Mx1eKHNh04XSAQ6J5djsI-rv6do&re-dir_esc=y#v=onepage&q=Improving%20Comprehension%20Instruction.&f=false (2022.11.01.)

Cs. Czachesz, E. (2001). Ki tud olvasn? Nemzetközi összehasonlító olvasásvizsgálatok és magyar eredményei. Iskolakultúra. 2001(5), 3-10. URL. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/iskolakultura/article/view/19465/19255 (2022.11.01.)

Fejes, J. B. (2016). Szövegértés-fejlesztés a tanodában. In Mire jó a tanoda? Szeged: Motiváció Oktatási Egyesület, (pp. 81-86). URL. http://real.mtak.hu/36488/1/Szovegertes.pdf (2022.11.01.)

Felvégi, Zs. - Horváth, E. (2006). Még mindig tudok olvasni. Budapest: Helikon Kiadó.

Gasparicsné, K. E. (2010). Új stratégiák a szövegértő olvasás fejlesztésében. Korszerű módszertani kihívások. (pp. 305-314). Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. URL. http://blog.namesztovszkizsolt.com/wp-content/uploads/2009/10/MTTKKonferencia2010.pdf (2022.11.01.)

Gasparicsné, K. E. (2021). A kreatív olvasás fejleszése a kisiskoláskorban. In Lovassy, A. & Pázmány, Á. (Ed.): Kihívások a 21. századi nevelésben-oktatásban. (pp. 55-65). URL. http://avkf.hu/wp-content/uploads/2021/03/Kihivasok-a-21.-szazadi-nevelesben-oktatasban_2021_03_08.pdf#page=55 (2022.11.01.)

Gósy, M. (1998). Szókeresés a “mentális lexikonban”. Magyar Nyelvőr. 1999(122), 189-201.

Gósy, M. (2005). Pszicholingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó.

Gósy, M. (2008). A szövegértő olvasás. Anyanyelv-pedagógia. 1(1). URL. https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=25 (2022.11.01.)

Gonda, Zs. (2018). Digitális szövegfeldolgozás. Anyanyelv-pedagógia, 11(2), 66-77. URL. https://anyanyelvpedagogia.hu/img/keptar/2018_1/Anyp_XI_2018_2_5.pdf (2022.11.01.)

Guthrie, J. T. – Hoa, A. – Laurel, W. – Wigfield, A. – Tonks, S. M. – Humenick, N. M. – Littles, E. (2006). Reading motivation and reading comprehension growth in the later elementary years. Contemporary Educational Psychology, 2006(32), 282–313. URL. https://www.researchgate.net/publication/222672247_Reading_motivation_and_reading_comprehension_growth_in_the_later_elementary_years (2022.11.01.)

H. Molnár, E. (é.n.). A szövegfeldolgozás elmélete és gyakorlata alsó tagozaton. Szeged: Szegedi Tudományegyetem JGYPK TÓKI Tanítóképző Szakcsoport. URL. http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_szvegfeldolgozs_elmlete_s_gyakorlata_als_tagozaton/elsz.html (2022.11.25.)

Hülber, L. – Lévai, D. – Ollé, J. (2015). Út az új generációs digitális tankönyvek megvalósításához. Könyv és Nevelés, 17(1). URL. https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/ut-az-uj-generacios-digitalis-tankonyvek-megvalositasahoz (2022.11.01.)

Imre, A. (2007). A beszédmegértés és és az olvasás összefüggése. In Gósy, M. (Ed.), Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. (pp. 184-202). Nikol Kiadó, Budapest.

Jakab, Gy. (2011). Írás és olvasás a digitális kultúrában. Pedagógiai Folyóiratok. 4. szekció. Írás- olvasás a 21. században. 2011(10), 92-98. URL. https://folyoiratok.oh.gov.hu/sites/default/files/article_attachments/upsz_2011_10_09.pdf (2022.11.01.)

Józsa, K. – Fazekasné, F. M. (2008). Az olvasás iránti motiváltság alakulása tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében (szimpóziumi előadás). VII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola, Budapest. Tartalmi Összefoglalók. 61.

Józsa, G. – Józsa, K. (2014). A szövegértés, az olvasási motiváció és a stratégiahasználat összefüggése. Magyar Pedagógia. 114(2), 67-89. URL. http://www.magyarpedagogia.hu/document/1_Jozsa_MP1142.pdf (2022.11.01.)

Józsa, K. – Pap-Szigeti, R. (2006). Az olvasási képesség és az anyanyelvhasználat fejlődése 14-18 éves korban. In Józsa Krisztián (szerk.), Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. (pp. 137-188). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. URL. https://www.researchgate.net/publication/305332073_Az_olvasasi_kepesseg_es_az_anyanyelvhasznalat_fejlodese_14-18_eves_korban (2022.11.01.)

Józsa, K.- Steklács, J. (2009). Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. Magyar Pedagógia, 109(4). 365-397. URL. https://www.magyarpedagogia.hu/document/Jozsa_MP1094.pdf (2022.11.01.)

Józsa, K. – Steklács J. (2012). Az olvasás tanításának tartalmi és tantervi szempontjai. In Csapó, B. & Csépe, V. (Ed.), Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. (pp. 137- 188). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. URL. https://www.researchgate.net/publication/305332029_Az_olvasas_tanitasanak_tartalmi_es_tantervi_szempontjai (2022.11.01.)

Keen, E. O.- Zimmermann, S. (1997). Mosaik of thought: Teaching Comprehension in a Reader’s Workshop. Porthsmouth, NH, Heinemann. URL. https://archive.org/details/mosaicofthoughtt00keen/mode/2up?view=theater (2022.11.01.)

Kontra, J. (2011). A pedagógiai kutatások módszertana. Kaposvár: Kaposvári Egyetem. URL. https://mek.oszk.hu/12600/12648/12648.pdf (2022.11.23.)

Laczkó, M. (2008). Anyanyelvi szövegértés és grammatikai tudás. Új Pedagógiai Szemle. 58(1), 12-22. URL. https://epa.oszk.hu/00000/00035/00120/2008-01-ta-Laczko-Anyanyelvi.html (2022.11.01.)

Ládiné, Sz. T. (2018). Hasznos társ az oktatásban: Tankockázzunk együtt! AgriaMedia 2017, 2017.10.11-13., Eger. URL. http://real.mtak.hu/id/eprint/88699 (2022.11.01.)

Lénárd, F. (1982). Képességek fejlesztése a tanítási órán. Budapest: Tankönyvkiadó. URL. http://acta.bibl.uszeged.hu/26766/1/modszertani_019_002_083-088.pdf (2022.11.01.)

Nagy, J. (2004). Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. Iskolakultúra, 2004(3), 3-26. URL. http://www.edu.uszeged.hu/difer/download/nagy_olvasas.pdf (2022.11.01.)

Nagy, J. (2006). Olvasástanítás: A megoldás stratégiai kérdései. In Józsa, K. (Ed..), Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. (pp. 91-106). Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. URL. http://www.edu.u-szeged.hu/difer/download/nagy_olvasas.pdf (2022.11.01.)

National Assesment of Education Progress (NAEP) (1998). Reading Framework for the National Assesment of Educational Progress: 1992-1998. Washington DC. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement. URL. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED406651.pdf (2022.11.01.)

Oktatási Hivatal (2020). Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyama számára. Magyar nyelv és irodalom. URL. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Magyar_nyelv_es_irodalom_A_jav_0409.docx (2022.11.01.)

Oláh, T. (2019). Az általános iskolás diákok internethasználata. Új Köznevelés. 75(9-10). URL. https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/az-altalanos-iskolas-diakok-internethasznalata (2022.11.01.)

Petőné, H. J. (2014). Hallás és olvasás utáni szövegértés -különbségeinek vizsgálata egy negyedikes -osztályban. Új Pedagógiai Szemle, 2014(9-10). URL. https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/hallas-es-olvasas-utani-szovegertes-kulonbsegeinek-vizsgalata-egy-negyedikes (2022.11.04.)

Schiefele, U. – Schaffner, E. – Moller, J. – Wigfield, A. (2012). Dimensions of reading motivation and their relation to reading behavior and competence. Reading Research Quarterly, 47(4), 427–463. URL. https://www.researchgate.net/publication/260748551_Dimensions_of_Reading_Motivation_and_Their_Relation_to_Reading_Behavior_and_Competence (2022.11.01.)

Steklács, J. (2006). Olvasási stratégiák, szövegértő olvasás. Az olvasásértés tanítása és fejlesztése a stratégiai olvasásra épülő kísérleti fejlesztőprogramban. Magiszter, 4(3-4). 175-186. URL. http://epa.niif.hu/03900/03976/00047/pdf/EPA03976_magiszter_2006_03-04_175-186.pdf (2022.11.01.)

Steklács, J. (2013). Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyőződés. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. URL. https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/schoolbook/documents/Olvasas_betekintd394.pdf (2022.11.01.)

Szabóné, B. Á. (2009). Digitális eszközök alkalmazása a szövegértés fejlesztésében. In Karlovitz, J. T. (Ed.), Gyakorló pedagógusok és a pedagógia gyakorlata. (pp. 57-66). URL. http://eduscience.x3.hu/NEK-003.pdf#page=57 (2022.11.01.)

Szenczi, B. (2013). Olvasási motiváció 10-14 éves tanulók körében. Magyar Pedagógia, 113(4), 197-220.

Tóth, B. (2006). A szövegértés fejlesztésének elmélete és gyakorlata. Magyar Nyelvőr, 130(4), 457-469. URL. http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1304/130406.pdf (2022.11.01.)

Tóth-Mózer, Sz. – Misley, H. (2019). Digitális eszközök integrálása az oktatásba. Jó gyakorlatokkal, tantárgyi példákkal, modern eszközlistával. URL. http://mindenkiiskolaja.elte.hu/wpcontent/uploads/2019/09/Digit%C3%A1liseszk%C3%B6z%C3%B6kintegr%C3%A1l%C3%A1sa-az-oktat%C3%A1sba_INTERA.pdf (2022.11.01.)

Vári, P. – Bánfi, I. – Szabó, A.- Szalay, B. (2003). PISA-vizsgálat 2000. Budapest: Műszaki könyvkiadó.

Wigfield, A. – Eccles, J. S. (2000). Expectancy – value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 2000(25), 68–81. URL. https://reader.else-vier.com/reader/sd/pii/S0361476X99910159?token=3E8F0BCEA01B8CF31E825C18B33E06122A9ECF7B3C5B3974C2C750E3852E05C4B46EC5D894389BEB5C4799E019252454&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221102102129 (2022.11.01.)

Wigfield, A. – Guthrie, J. T. (1997). Motivation for reading: individual, home, textual, and classroom perspective. Educational Psychologist, 1997(32), 57–135.

Wilson, K. M. – Trainin, G. (2007). First-grade students’ motivation and achievement for reading, writing and spelling. Reading Psychology, 2007(28), 257-282. URL. https://www.researchgate.net/publication/247510764_FirstGrade_Students'_Motivation_and_Achievement_for_Reading_Writing_and_Spelling (2022.11.01.)

1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. URL: https://net.jog-tar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv (2022.11.03.)

##submission.downloads##

Megjelent

2023-06-15

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmány